Jain Directory, Jain Tirth Places, Jain Dharamshalas, Jain Temples, JAIN arround world, Jain Festivals, Jain Granth, Jain Muni, Jain News, Jain Dictionary, Jain Blog, Jain Classifieds

Home |
|
| | Contact us
                                   JAIN
Jain

Tirthankar - 13 - Vimal Nath Bhagwan
Heaven
Mahasaradevaloka
Birthplace Kampilyapura
Diksha Place Samed Shikharji
Father's Name Kritavarmaraja
Mother's Name Syama
Complexion golden
Symbol boar
Height 60 dhanusha
Age 6,000,000 common years
Tree Diksha or Vat Vriksh Jambu
Attendant spirits/ Yaksha Shanmukha
Yakshini Vidita
First Arya Mandara
First Aryika Dhara

 

 
 24 Tirthankars
 Jain Directory
 Jain Community
 Jain Temples
 Jain Bhavans
 Jain Contests
 Jain Employment
 Jain Classifieds
 Jain Matrimonials
 Jain Chat
 Jain Goutras
 Jain Tirth
 Jain Festivals
 Jain Dharamshalas
 Jain Trusts
 Jainism- Approach to Life
 Jainism - Movie Clips
 Jain Songs
 Jain Stavans
 Navakarmantra
 Jain Dictionary
 About Jainism
 Why Jainism?
 Jain Yuva Mandal
 Jain Mandals
 Jain News
 Jain Newspapers
 Jain Forum
 Jain SMS
 Jain Calender (Panchang)
 Want to Join JAIN?
 Jain Sadhu & Sadhvis
 Jain Blogs
 Jain Team
 Jain Tirth Maps
 Jain Foods
 Jain Restaurants
 Vir Sainiks
 Photo Gallery
 Jain Patrika
 Sangh Yatra Information
Home | Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | ToS | Links | copyrights reserved 2012 @ jain.org.in

Jain,Jain Directory, Jain Tirth Places, Jain Dharamshalas, Jain Temples, JAIN arround world, Jain Festivals, Jain Granth, Jain Muni, Jain News, Jain Dictionary, Jain Blog, Jain Classifieds